J.Svoboda
J.Svoboda
Details Vase von Jaroslav Svoboda (1938-), Vase um 1969
Interesse an diesem Objekt?